Monday, August 17, 2015

การเก็บและอัดใบอ้อยในเชิงอุตสาหกรรม

                ใบอ้อยซึ่งเป็นเศษวัสดุจากการเก็บเกี่ยวอ้อยของอุตสาหกรรมน้ำตาล  โดยปกติเกษตรกรผู้ปลูกอ้อยจะเผาทิ้งเพื่อป้องกันปัญหาการเกิดไฟใหม่ไร่อ้อยที่ควบคุมไม่ได้ แต่ใบอ้อยนับเป็นวัตถุดิบชั้นดีของโรงไฟฟ้าชีวมวล(Biomass plant) เพราะให้ค่าความร้อนได้ประมาณ 3,800 cal./Kg.ที่ความชื้น 12-15% โดยในการผลิตไฟฟ้า 1 MW จะใช้ใบอ้อยราว 1.7-2.2 ตัน แล้วแต่ค่าความชื้นของใบ้อ้อยที่นำมาป้อนเตาเผา อุปสรรคที่สำคัญสำหรับการนำใบอ้อยมาป้อนโรงไฟฟ้าชีวมวลคือ
     1) ความฟ่าม(bulky) ทำให้ใบอ้อยกินเนื้อที่มากทั้งในการขนส่งและการเก็บรักษา
     2) ซิลิก้า(Silica)ที่มีอยู่ในใบอ้อย ซึ่งมีคุณสมบัติเหมือนกระดาษทราย ทำให้เครื่องจักรที่ใช้ในการเก็บรวบรวมต้องทำงานหนักและถูกซิลิก้าในใบอ้อยกัดกร่อนอย่างรวดเร็ว และไม่สามารถทำงานได้ในที่สุด
บริษัท เบสต์ ไบโอเอ็นเนอร์จี จำกัด มีทางออกสำหรับการเก็บใบอ้อยในเชิงอุตสาหกรรมอย่างมีประสิทธิภาพ  เราเป็นผู้นำเข้าและจัดจำหน่ายผลิตภัณฑ์จากบริษัท โครเน่ (KRONE) จากประเทศเยอรมัน ซึ่งเป็นบริษัทผู้ผลิตเครื่องจักรกลการเกษตรชั้นนำของโลก ในธุรกิจการเก็บใบอ้อย โครเน่ ได้วิจัยและพัฒนาBiG Pack HDP II เครื่องจักรที่สามารถเก็บและอัดใบอ้อยที่มีศักยภาพสูงที่สุดในโลก กล่าวคือ
-สามารถอัดใบอ้อยได้เร็วกว่าค่าเฉลี่ยของอุตสาหกรรมราว 20% จึงทำให้ประหยัดเวลาและพลังงาน
-มีน้ำหนักของฟ่อนใบอ้อยอัดสูงกว่าค่าเฉลี่ยราว 100% หรือ 620 Kg. ต่อฟ่อนก้อนใบอ้อย (ค่าเฉลี่ยของเครื่องอัดฟางทั่วไปอยู่ที่ 310 Kg.) ทำให้เกิดความประหยัดที่ใช้จ่ายทั้งด้านพื้นที่การขนส่งและด้านพื้นที่ในการเก็บรักษา
-มีการออกแบบชิ้นส่วนที่สัมผัสกับใบอ้อยให้ทนต่อการขัดสีของซิลิก้าในใบอ้อย จึงทำให้เครื่องจักรมีอายุการใช้งานยาวนาน จึงทำให้เกิดความประหยัดด้านการบริหารอะไหล่สำรอง
ด้วยคุณสมบัติดังกล่าวจึงทำให้เครื่องอัดใบอ้อยของโครเน่สามารถครองส่วนแบ่งการตลาดในอุตสาหกรรมการเก็บใบอ้อยสูงที่สุดในโลกมาเป็นระยะเวลากว่าทศวรรษ..นอกจากใบอ้อยแล้วเครื่องจักรของโครเน่ยังมีคุณสมบัติพิเศษที่สามารถอัดชานอ้อย(bagasse) ได้อีกด้วย จึงเป็นเครื่องจักรทรงประสิทธิภาพที่จะช่่วยลดต้นทุนการขนส่งและลดพื้นที่ในการเก็บรักษาชานอ้อยสำหรับธุรกิจโรงไฟฟ้าชีวมวลได้เป็นอย่างดี...หาข้อมูลเพิ่มเต็มได้ที่ www.bestbioenergy.com


        


 
 www.bestbioenergy.com

Wednesday, April 15, 2015

Alternative Bioenergy Raw Material in Thailand

Alternative Bioenergy Raw Material in Thailand


Sugarcane  is  one of a most a sustainable biofuel feedstock. Thailand have 8.46 million Rai (1Ha=6.25 Rai) of sugarcane field, have yield about 99.3 million ton of sugarcane which can be produced about 9.6 million ton of sugar per year. The sugar export volume about 6.6 million ton per year that makes Thailand is a second largest exporter of Sugar in the world after Brazil (The Office of sugar cane and sugar, 2011).

After the sugarcane has been harvested the tops and green leaves, containing some 30% of the energy available in the plant, remain in the field as a ‘trash blanket’. Farmers are allowing approximately a quarter of the trash to be gathered as biomass feedstock.  


Napier 
(Pennisetum purpureum and related hybrids of P.purpureum and P.glaucum or P.americanum)  The crop is a tall perennial plant, growing to 2 – 5mt tall, rarely up to 7.5 mt. Some of the higher DM yields reported are as high as 76 ovens dried tons per hectare per year. Pakchong 2 high up to 5 mt. BEST is the professional in Napier grass large plantations in South East Asia and can provide several services to optimize harvesting focusing to serve bioenergy business. 
By the way several limiting factors regarding bioenergy crops harvesting operations and logistics need to be addressed and our company has a strong participation in the most advancement methods to reduce costs of delivered-biomass.

www.bestbioenergy.com

What is Bioenergy?

Bioenergy is a form of renewable energy and comes from materials derived from biological sources including plants, animals and their byproducts. That is, bioenergy is a kind of replenishable source of  power, heat, and liquid and gas fuels rather than non-renewable fossil energy sources such coal, natural gas and petroleum. 

The majority of biomass for bioenergy comes from three sources: forests, agriculture, and waste. For Southeast Asia, which is the agriculture area of the world, usually produce bioenergy from crops like Napier, Sugar Cane and Rice Husks.

Biomass is fuel that is developed from organic materials, a renewable and sustainable source of energy used to create electricity or other forms of power.

To make use of the energy available in biomass it is necessary to utilize technology to either release the energy directly, as in burning of biomass materials for heat, or to transform it into other forms such as solid or liquid fuel. There are three types of conversion technologies currently available, each appropriate for specific biomass types and specific energy products: thermal, chemical and biochemical 
Biogas is a gas that occurs naturally from the fermentation of biodegradable under oxygen-free (anaerobic. digestion) typically refers to methane. 


Biogas is generated through the process of anaerobic digestion or the fermentation of biodegradable materials such as biomass, manure, sewage, municipal waste, rubbish dumps, septic tanks, green waste and energy crops. In South East Asia, commonly use agricultural waste as a material. This type of biogas comprises primarily methane and carbon dioxide. The actual composition of biogas will vary depending upon the origin of the anaerobic digestion process – the feedstock. www.bestbioenergy.com